This app works best with JavaScript enabled.

Algemene Voorwaarden

Op gebruik van alle OIIO diensten zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Client-Cloud is een dienst die aangeboden wordt door OIIO Group B.V., Mijnweg 3, 6167 AC Geleen, hierna ‘OIIO’

Termen die met een hoofdletter geschreven zijn, hebben de betekenis als toegekend in Bijlage I. Gedefinieerde termen die in meervoud worden gebruikt of op andere wijze vervoegd, hebben de betekenis zoals in de definities staat, met inachtneming van de vervoeging.

1.       Gebruiksrechten

1.1.    Abonnee krijgt na betaling van de Vergoedingen voor de Portaalbeheerder persoonsgebonden Toegangsmiddelen voor OIIO. De eerste betaling door Abonnee is het moment waarop de overeenkomst tussen Abonnee en OIIO tot stand komt onder deze voorwaarden. Met behulp van Toegangsmiddelen kan een Portaalbeheerder alle functionaliteit gebruiken die OIIO biedt om Portalen in te richten, te onderhouden en Gebruikers te voorzien van Gebruikersidentificatie.
1.2.    Gebruikers mogen Portalen gebruiken onder de Gebruikersvoorwaarden. Iedere Gebruiker wordt gevraagd de Gebruikersvoorwaarden te accepteren voordat hij toegang tot het Portaal krijgt. Abonnee mag Gebruikers geen toegang verstrekken onder enige andere Voorwaarden dan de Gebruikersvoorwaarden.
1.3.    Abonnee houdt Toegangsmiddelen geheim voor iedereen behalve voor de door de Abonnee aangewezen Portaalbeheerder.
1.4.    OIIO publiceert op haar website een ‘redelijk gebruik policy’. Abonnee is verplicht de redelijk gebruik policy na te leven.

2.       Betaling

2.1.    Voorafgaand aan het eerste gebruik van OIIO dient Abonnee een maand dan wel een jaar gebruik te betalen die ingaat op de dag van eerst gebruik en loopt tot dezelfde dag van de volgende maand, dan wel van het volgende jaar, hierna ‘Periode’.
2.2.    OIIO incasseert ten vroegste twee weken voorafgaand aan het einde van de lopende Periode voor de Periode daarna. Klant ontvangt op het moment van de incasso tevens een factuur.
2.3.    Abonnee heeft in geen enkel geval recht op restitutie of creditering van verplicht geworden bedragen.

3.       Wijzigingen

3.1.    Diensten van OIIO worden steeds onderhouden en verder ontwikkeld. Functionaliteit kan daardoor veranderen. Als verwacht mag worden dat een wijziging van functionaliteit effect heeft op Portalen van een Abonnee, zal OIIO Abonnee op een redelijke termijn op de hoogte stellen, zodat Abonnee kan anticiperen op de wijziging.
3.2.    OIIO mag deze Algemene Voorwaarden wijzigen mits OIIO de Abonnee één maand van tevoren informeert van de aanstaande wijziging.
3.3.    OIIO mag de hoogte van de Vergoedingen wijzigen mits OIIO die wijziging minstens één maand voorafgaand aan het ingaan van de nieuwe Vergoedingen aan Abonnee aankondigt.

4.       Gegevensbeheer

4.1.    De Abonnee is volledig verantwoordelijk voor alle gegevens in zijn Portalen. Dat geldt ook voor persoonsgegevens als bedoeld in de AVG, waarvoor Abonnee verwerkingsverantwoordelijke is en OIIO verwerker is in de zin van de AVG.
4.2.    OIIO biedt alle mogelijkheden om Gebruikers toe te staan zijn/haar gegevens te verwijderen, corrigeren en volledig in te zien, alsook te downloaden. Hiermee kan Abonnee aan haar verplichtingen als Verwerkingsverantwoordelijke voldoen.
4.3.    Abonnee kan alle gegevens in zijn Portalen inzien en wijzigen. Ook kan Abonnee alle gegevens downloaden.
4.4.    OIIO heeft uitsluitend toegang tot gegevens in de Portalen op basis van uitdrukkelijk en specifiek verzoek van de Abonnee. Abonnee dient de functionaliteit die OIIO biedt in te zetten om aan haar AVG verplichtingen te voldoen.
4.5.    OIIO wordt aangeboden met behulp van Microsoft Azure diensten. Microsoft treedt als Subverwerker van OIIO op.
4.6.    OIIO informeert Abonnee onmiddellijk als OIIO bekend wordt met onbevoegde toegang tot gegevens in de Portalen van de Abonnee.
4.7.    Op moment van beëindiging van de overeenkomst – op welke wijze en op welke grond dan ook - verwijdert OIIO alle data in alle Portalen definitief en volledig. Het is de verantwoordelijkheid van Abonnee er zorg voor te dragen alle gegevens uit de Portalen te downloaden voordat de overeenkomst eindigt. OIIO behoudt uitsluitend de noodzakelijke gegevens met betrekking tot de overeenkomst en daaruit volgende rechtsverhoudingen met de Abonnee.

5.       Beëindiging en opschorting

5.1.    Abonnee mag de overeenkomst ieder moment opzeggen. Opzegging gebeurt door in het product van OIIO van de opzeggingsfunctie gebruik te maken. De overeenkomst eindigt per het einde van de lopende Periode ten tijde van de opzegging.
5.2.    Mislukt de in artikellid 2.2 bedoelde incasso, dan ontvangt Abonnee direct een melding hiervan per e-mail met het verzoek alsnog per omgaande te betalen. Blijft betaling 14 dagen uit, dan ontvangt Abonnee nog een e-mail met een betalingsverzoek en de waarschuwing dat, als betaling binnen nog eens 14 dagen uit blijft, de overeenkomst zal worden opgezegd door OIIO met een opzegtermijn van een maand. Blijft betaling dan nog uit, is OIIO gerechtigd de overeenkomst op te zeggen met een opzegtermijn van een maand. Deze opzegging gebeurt per email. In de opzeggingsmail informeert OIIO de Abonnee dat hij nog een maand heeft om alle data uit de Portalen te halen en dat alle data op moment van het einde van de overeenkomst definitief zullen worden verwijderd, tenzij Abonnee alle inmiddels verschuldigde bedragen alsnog betaalt. Zijn na een maand niet alle inmiddels verschuldigd geworden bedragen betaald, dan eindigt de overeenkomst en worden alle gegevens in de Portalen van Abonnee definitief gewist.

6.       Garantie

Hoewel OIIO er naar streeft dat producten zo veel mogelijk beschikbaar zijn en ook dat er zo weinig mogelijk fouten in de producten zitten, garandeert OIIO slechts dat de producten in algemene zin doet wat de documentatie van de producten beschrijft dat de producten horen te doen. Iedere andere garantie is uitgesloten. OIIO garandeert dus, onder meer, niet dat: producten foutloos functioneren, steeds beschikbaar zijn, voldoen aan verwachtingen van Abonnee, of geschikt zijn voor het doel dat Abonnee voor ogen had of heeft bij het gebruik van de producten van OIIO.

7.       Aansprakelijkheid

7.1.    OIIO is in geen geval aansprakelijk voor schade die bestaat uit – dan wel veroorzaakt wordt door – gederfde winst, gederfde omzet, verstoorde bedrijfsvoering, verlies aan productiviteit, schade die Gebruikers van Abonnee vorderen, verlies van data. OIIO’s aansprakelijkheid voor overige schade is beperkt tot de Vergoedingen die door Abonnee betaald zijn in de 12 maanden direct voorafgaand aan het moment dat de schade optrad.
7.2.    Geen aansprakelijkheidsbeperking geldt in geval van opzet of grove nalatigheid van OIIO en in geval van lichamelijk letsel.
7.3.    Ingeval een Gebruiker OIIO aansprakelijk stelt voor schade die hij lijdt, dan wel beweert te lijden, dan zal Abonnee OIIO vrijwaren voor die schade en voor alle kosten die gemoeid zijn met het behandelen van de aansprakelijkheidsstelling, alsook voor alle kosten van de verdediging daartegen. OIIO zal Abonnee binnen 5 dagen informeren van een dergelijke aansprakelijkheidsstelling en zal Abonnee in de gelegenheid stellen de verdediging op zich te nemen. Abonnee zal uitsluitend schikken na schriftelijke toestemming van OIIO voor de beoogde schikking.

8.       Toepasselijk recht en jurisdictie

8.1.    Op alle overeenkomsten voor gebruik van de producten van OIIO is Nederlands recht van toepassing.
8.2.    Uitsluitend de Rechtbank in Maastricht is bevoegd in eerste instantie te oordelen over deze overeenkomst en over geschillen gerelateerd aan deze overeenkomst.

Bijlage I: Definities

Bekijk hier de Gebruikersvoorwaarden

BIJLAGE 1 - Definities

1.1.    Abonnee: de onderneming die een abonnement op (een van) OIIO's producten heeft om Portalen aan zijn relaties aan te bieden
1.2.    AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming, Verordening (EU) 2016/679 van 27 April 2016
1.3.    Gebruiker: Iemand die gebruik maakt van Portaal dat door een Abonnee aan haar relaties wordt aangeboden
1.4.    Gebruikersidentificatie: Alle middelen die een Gebruiker nodig heeft om gebruik te kunnen maken van het Portaal van een Abonnee
1.5.    Gebruikersvoorwaarden: De voorwaarden waaronder de Gebruiker van Portalen gebruik mag maken, zoals opgenomen in Bijlage II.
1.6.    Portaal: een informatiedienst die een Abonnee kan inzetten om te communiceren met zijn relaties
1.7.    Client-Cloud: informatiedienst om bedrijven, instellingen en zelfstandigen te voorzien van diverse Portalen
1.8.    Periode: een abonnementsperiode als gedefinieerd in artikel 2.1 van de Algemene Voorwaarden OIIO.
1.9.    Portaalbeheerder: Een persoon die namens Abonnee toegang tot (een van) OIIO's producten heeft om Portalen te configureren en te onderhouden.
1.10.  Toegangsmiddelen: alle middelen die een Abonnee nodig heeft om toegang te kunnen krijgen tot de diensten van OIIO om daar Portalen in te kunnen richten en te gebruiken
1.11.  Vergoedingen: Periodieke gebruiksvergoeding voor gebruik van (een van) OIIO's producten zoals gepubliceerd op de OIIO website